Algemene voorwaarden Yogastudio An & Caatje 2018

Eerste publicatie: 14/11/2017
Laatst bewerkt: 1/1/2020

Artikel 1: de overeenkomst

1.1 Je kunt vrijblijvend 1 gratis proefles volgen. Als je een yoga proefles wilt volgen dan geef je dit telefonisch of per mail door aan An & Caatje. Na de proefles geef je aan óf je de yogalessen vervolgd en per wanneer.

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het ondertekende inschrijfformulier en deelname is definitief na overmaking van het lesgeld aan An & Caatje.

1.3 Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt dan voor de eerste maand het aantal losse lessen dat je die maand deelneemt.

1.4 An & Caatje rekent geen inschrijfkosten.

1.5 Wanneer je je hebt aangemeld, ben je in de 1 wekelijkse les (of 2) zeker van een plaats. Je bent zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen.

1.6 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: lidmaatschap en betaling

2.1 Het vaste maandelijkse lesgeld is een gemiddeld bedrag over het aantal weken per jaar waarin An & Caatje daadwerkelijk geopend is. Vakanties van An & Caatje worden niet betaald. Het tarief is tot stand gekomen door het gemiddelde te nemen van soms 3 x, dan weer 4 of 5 x per maand yogales. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie, dit vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd. Je lesgeldverplichting loopt die vakantieweek gewoon door, net als de huur van je huis en je wegenbelasting.

2.2 Het lesgeld van € 32,10 per maand dient te worden voldaan vóór aanvang van de eerste van de nieuwe maand per bankrekening op rekening NL 10 KNAB 0255 37 37 59 t.n.v. An & Caatje VOF o.v.v. de periode waarvoor de betaling geldt + voor en achternaam. Tip: Maak het lesgeld over via een automatische betaling. Zo voorkom je dat je te laat bent. Uiteraard is het ook mogelijk om per kwartaal of half jaar te betalen.

2.3 An & Caatje behoudt zich het recht om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. Je wordt hierover minimaal 1 maand van te voren geïnformeerd. Indien je het met deze verhoging niet eens bent, bestaat de mogelijkheid dat je per direct stopt met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van 1 maand. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

Artikel 3: losse les

3.1 Als je geen maandelijks abonnement wilt of kunt aangaan dan kun je ook losse lessen volgen bij An & Caatje. Een losse les kost € 9,25 per les. Vóór aanvang van de les dien je het bedrag overgemaakt te hebben naar bankrekening: NL 10 KNAB 0255 37 37 59 t.n.v. An & Caatje VOF o.v.v. de dag + tijdstip van de les + je voor en achternaam.

Alleen:

 • Wanneer je een losse les neemt is aanmelding vooraf noodzakelijk, want een losse les kan alleen als er in de gewenste groep afmeldingen of vrije plaatsen zijn.
 • je bent niet zeker van een plaats.

3.2 Je kunt stoppen met je maandabonnement met een opzegtermijn van 1 maand en overgaan naar losse lessen per de 1ste van de volgende maand.
Je betaalt nog voor je opzegmaand en vanaf de 1ste van de volgende maand zal ik je benaderen of en wanneer er plaats is op je gewenste dag.

Artikel 4: uitsluiting

4.1 Wanneer je je betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt An & Caatje zich het recht voor je de toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

4.2 Zolang de betalingsverplichting niet heeft plaatsgevonden, zijn An & Caatje je niet verplicht jou plaats vrij te houden. Mocht er voor jou les een wachtlijst of nieuwe aanmeldingen zijn, dan vervalt je plek voor deze les.

4.3 Indien je plaats is vervallen, schrijf je je opnieuw in voor de Yogalessen.

 Artikel 5: afmelden

5.1 Mail je ons wanneer je verhinderd bent en niet kunt komen? De vrijgekomen plek kunnen we toewijzen aan iemand die juist op dat uur wil inhalen. Indien je niet bij de les aanwezig kunt zijn meld je je altijd uiterlijk 6 uur van te voren af. Zonder (op tijd) afmelden vervalt je les en heb je geen recht op het inhalen van deze les. Bij verhindering komen de kosten altijd op je eigen rekening.

 Artikel 6: gemiste en vervallen lessen

6.1 An & Caatje bieden je waar mogelijk de gelegenheid om een gemiste yogales in te halen. Omdat er elke week met een lesthema gewerkt wordt, natuurlijk bij voorkeur diezelfde week tijdens één van de overige lesuren. Maar als dat niet kan dan kun je ook een andere week een keer extra komen. Alleen:

 • 6.2 Het inhalen van gemiste lessen is een service, geen recht. Er worden door de yogastudio 2 opties aangeboden. Kun je deze niet, vervalt de les;
 • 6.3 Inhalen kan alleen als er in de gewenste inhaalgroep afmeldingen of vrije plaatsen zijn;
 • 6.4 Inhalen kan alleen binnen 2 maanden in hetzelfde jaar. Opsparen van gemiste lessen en deze opnemen in een nieuw jaar of tijdens de vakantie wanneer de Yogastudio gesloten is, is niet mogelijk;
 • 6.5 Het missen van lessen (vakantie, ziekte of andere redenen) leidt nooit tot restitutie van het betaalde lesgeld.
 • 6.6 Het plannen van een inhaalles is eigen verantwoordelijkheid.

6.7 Wanneer een inhaalles in overleg is ingepland, zet je op de mail naar An & Caatje over welke gemiste les het gaat en op welke datum de inhaalles is ingepland.

6.8 Als je gemiste les staat ingepland kan deze niet meer verschoven worden. Hiervoor afmelden betekent dus dat de inhaalles komt te vervallen.

6.9 De in te halen lessen vervallen wanneer je het lidmaatschap hebt opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden en er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 7: vakantie van deelnemer

7.1 Graag je afwezigheid vooraf melden, zodat eventuele invallers terecht kunnen op de vrijgekomen yogamat van die week of weken. Inhalen van je gemiste lessen van de vakantie, ter aanvulling zie Artikel  6.1.t/m 6.8

 Artikel 8: opzeggen

8.1 Je bent vrij om op te zeggen. Voor alle deelnemers geldt een opzegtermijn van 1 maand, ook als je losse lessen volgt, en gaat per de 1ste van de eerstvolgende maand in. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met An & Caatje.

8.2 Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

8.3 Het lesgeld kan tussentijds worden verhoogd. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien je het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor je om per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van 1 maand. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

Artikel 9: tijdelijk stopzetten maandabonnement

9.1 Het is mogelijk om het abonnement voor een bepaalde, doch tenminste 2 maanden, stop te zetten bij ziekte of persoonlijke ( familie) omstandigheden, dit met 1 maand opzegtermijn voor de 1ste van de volgende maand.

9.2 Wanneer je stopt, zijn An & Caatje niet verplicht jou plaats vrij te houden. Mocht er voor jou les een wachtlijst of nieuwe aanmeldingen zijn, dan vervalt je plek voor deze les en hierna schrijf je je weer opnieuw in voor de Yoga.

9.3 Wanneer je besluit om door te betalen tijdens je ziekte of afwezigheidsperiode ben je bij terugkomst verzekerd van je plaats, omdat je dan zogezegd “plaatsgeld” hebt betaald. Er vindt geen restitutie plaats van de gemiste lessen, maar er is wel de mogelijkheid om maximaal 6 gemiste lessen in te halen. Ter aanvulling zie Artikel 6.1 t/m 6.8.

Artikel 10: lesuitval en vakantie door An & Caatje

10.1 An & Caatje houdt zich het recht om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de les te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering (ziekte, ongeval) gebeuren. Deze les(sen) zullen worden ingehaald.

10.2 Vakanties van An & Caatje zijn niet inbegrepen in de betaling en deze weken hoeven dan ook niet ingehaald te worden.

10.3 De yogastudio is gesloten:

 • 19 december 2019 t/m 5 januari 2020
 • 27 februari t/m 8 maart 2020
 • 7 mei t/m 17 mei 2020
 • 16 juli t/m 9 augustus 2020
 • 8 oktober t/m 18 oktober 2020
 • 17 december 2020 t/m 3 januari 2021

Artikel 11: wijzigingen

11.1 An & Caatje behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig te wijzigen.

11.2 Je wordt via de website en per e-mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

 Artikel 12: gezondheidsklachten

12.1 Wanneer je na je gratis proefles besloten heeft om door te gaan, ontvang je een formulier waarin je An & Caatje informeert over een blessure, ander ongemak, of zwangerschap, zodat hier rekening mee kan worden gehouden en de yogadocent je aanpassingen aanreikt.

12.2 Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales. Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies. Als vanzelfsprekend wordt met deze (medische) informatie vertrouwelijk omgegaan en niet doorgegeven aan derden of andere partijen.

 Artikel 13: eigen risico en aansprakelijkheid

13.1 Yogastudio An & Caatje verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

13.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Luister goed naar de instructies van de docente en respecteer ten allen tijde je eigen grenzen. An & Caatje kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van je, voor, tijdens of na les ten gevolge van het volgen van de les en/of het gebruik van de locatie van de les, inclusief de toegang en faciliteiten van de locatie.

 Artikel 14: persoonsgegevens
14.1 An & Caatje verzamelt je persoonsgegevens voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. An & Caatje gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht.

14.2 An & Caatje gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om je op de hoogte te brengen van ondermeer activiteiten van An & Caatje, eventuele wijzigingen in het lesrooster, en eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Indien je geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van An & Caatje, kan dat worden medegedeeld door een e-mail te sturen naar info@anencaatje.nl.

14.3 Indien je afziet van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder je e-mailadres, is het niet mogelijk voor je om van alle online diensten en producten van An & Caatje gebruik te maken, zoals de nieuwsbrief.

14.4 An & Caatje verstrekt je persoonsgegevens nooit zonder je voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden.

Artikel 15: klachtenprocedure
15.1 Klachten aangaande de producten van An & Caatje kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:
An & Caatje
Valkenburgerweg 154
6305 EB Schin op Geul
of per e-mail aan: info@anencaatje.nl

15.2 An & Caatje bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.

15.3 Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

15.4 De Deelnemer dient An & Caatje in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16: toepasselijkheid en geschillen

16.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met An & Caatje betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

16.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door An & Caatje.

16.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van An & Caatje behoudens hogere voorziening.

Artikel 17: huisregels
Alle deelnemers dienen de huisregels van An & Caatje in acht te nemen.

 • De yogastudio is open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen, dus kom op tijd, uit respect voor (mede) deelnemers en docente.
 • Kom je te laat dan kun je niet meer binnenkomen.
 • Ben je eerder aanwezig? Wacht heel even in de entree totdat de studio toegankelijk is.
 • An & Caatje beschikt over een eigen oprit. Er zijn hier een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. Overige parkeerplaatsen zijn op de Hoogbeek (aan beide zijden van de straat) en op de parkeerstrook langs de Valkenburgerweg tegenover het tankstation ter hoogte van huisnummer 136. Parkeer je auto op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden geen last hebben of schade ondervinden. Dus niet voor een privé oprit van de omwonenden of vakantiehuisjes. Fietsen kunnen gestald worden op het binnenplein, langs het pand.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van An & Caatje.
 • Kom hygiënisch naar de studio. Draag kleding waarin je makkelijk kunt bewegen.
 • Schoenen, jassen, sleutels en telefoons (op stil) kunnen in de entree gelaten worden. De toegangsdeur wordt gesloten. In de studio zijn schoenen niet gewenst. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • An & Caatje stelt yogamatten, halve maantjes en dekens ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. Om de grip te verbeteren, maar ook om hygiënische redenen is het verplicht een yogahanddoek of grote badhanddoek mee te nemen naar de Yoga voor op de mat.
  Daarnaast kunnen ook Yoga sokken extra comfort bieden als het gaat om hygiëne en grip.
  Aan de onderkant van Yoga sokken zitten anti slip nopjes waardoor je niet uitglijdt maar extra grip krijgt. Deze yoga benodigdheden neem je ook nog eens zonder moeite mee naar de studio.
 • Er is sprake van wederzijds respect tussen docent en deelnemer en deelnemers onderling. Tijdens de yogalessen wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, soepelheid, geslacht, ervaring, persoonlijkheid en geloof. Je mag zijn wie je bent.
 • Heb je vragen? Bewaar deze dan tot na de les. Misschien worden je vragen al tijdens de les beantwoord. Zo niet, dan heeft de yogadocente na de les de tijd om op je vragen in te gaan.
 • De (lichamelijk) integriteit van de deelnemer dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door An & Caatje niet getolereerd. An & Caatje behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels niet naleven de toegang tot An & Caatje direct te ontzeggen en het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lesgeld.
 • Gebruik van alcohol of drugs voor aanvang van de les is verboden.