Onze voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden voor de Hatha Yoga lessen en de vlaaibakworkshops. 

Voorwaarden Yogastudio 2021

1: de overeenkomst

1.1  Je kunt vrijblijvend 1 gratis proefles volgen. 

1.2  Je deelname is definitief na overmaking van het lesgeld aan An & Caatje.

1.3  Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt dan voor de eerste maand het aantal losse lessen dat je die maand deelneemt.

1.4  An & Caatje rekent geen inschrijfkosten.

1.5  Wanneer je je hebt aangemeld, ben je in de 1 wekelijkse les (of 2) zeker van een plaats. Je bent zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen.

1.6  Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

2: maandabonnement en betaling

2.1 Het lesgeld per maand bedraagt 33,90 voor 1 les per week op een vaste dag.

Losse lessen kosten 9,75

Het vaste maandelijkse abonnementsgeld  is een gemiddeld bedrag van het aantal lessen dat je daadwerkelijk krijgt per jaar. .In sommige maanden vallen er 3 of 4 lessen, in andere maanden 5.  Hou er dus rekening mee dat je in de zomermaanden en vakanties doorbetaalt terwijl er minder lessen zijn. 

2.2  Je betaalt het maandelijkse lesgeld van € 33,90 per maand voorruit en zorgt dat het voor de eerste  les van maand is overgemaakt is op NL 10 KNAB 0255 37 37 59 t.n.v. An & Caatje VOF o.v.v. de periode waarvoor de betaling geldt + je naam.  Uiteraard is het ook mogelijk om per kwartaal of half jaar te betalen.

2.3  An & Caatje behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. Je wordt hierover minimaal 1 maand van tevoren geïnformeerd. Als je het niet eens bent met de verhoging, kun je per direct stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoef je geen rekening te houden met de normaal geldende opzegtermijn van 1 maand. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

3: losse les en betaling

3.1  Als je geen maandelijks abonnement wilt of kunt aangaan dan kun je ook losse lessen volgen bij An & Caatje. Een losse les kost € 9,75 per les. Vóór aanvang van de les dien je het bedrag overgemaakt te hebben naar bankrekening: NL 10 KNAB 0255 37 37 59 t.n.v. An & Caatje VOF o.v.v. de dag + tijdstip van de les + je voor en achternaam. Alleen:

 • Wanneer je een losse les neemt is aanmelding vooraf noodzakelijk, want een losse les kan alleen als er in de gewenste groep afmeldingen of vrije plaatsen zijn.
 • Je bent niet zeker van een plaats.

3.2  Je kunt stoppen met je maandabonnement met een opzegtermijn van 1 maand en overgaan naar losse lessen per de 1ste van de volgende maand.
Je betaalt nog voor je opzegmaand en vanaf de 1ste van de volgende maand zal ik je benaderen of en wanneer er plaats is op je gewenste dag.

4: online videoles en combinatie abonnement

Uit de vele reacties die we ontvingen, blijkt dat het online aanbod zeer gewaardeerd wordt. Daarom houden we dat erin. Je kunt dus fysiek deelnemen aan de lessen in de studio en daarnaast kun je ook online lessen thuis volgen. Je kunt kiezen uit:

 • Je volgt alleen losse online lessen voor € 33,90 per maand. Hiervoor krijg je iedere zondag een nieuwe les. Dit kan een ontzettend goede investering zijn, want je kunt zo vaak als je wilt en wanneer je maar wilt oefenen en kiezen uit verschillende meditaties, ademhalingsoefeningen en eindontspanningen.
 • Je kunt ook voor een gunstig combinatie abonnement kiezen: Naast je fysieke les 1 x per week in de Yogastudio, ontvang je ook 1 online videoles per week. Hiervoor heb je 44 lessen per jaar vaste les in de studio à € 9,25 en 44 digitale videolessen per jaar á € 6,25. Deze fijne combinatie kost € 56,80 per maand.

5: uitsluiting

5.1  Wanneer je je betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt An & Caatje zich het recht voor je de toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

6: afmelden

6.1  Ben je zelf verhinderd, dan laat je dit uiterlijk 6 uur van tevoren  per mail weten zodat je plekje aan iemand aangeboden kan worden die nog een les wil inhalen. Zo helpen we elkaar om lessen in te kunnen halen. Dit is van toepassing op zowel een vast abonnement als de losse lessen. Zonder (op tijd) afmelden vervalt je les en heb je geen recht op het inhalen van deze les. 

 7: gemiste en vervallen lessen

Wellicht is er een acute situatie  waardoor je niet naar je geplande les kunt komen. Alleen:

7.1 De kleinschaligheid geeft geen vanzelfsprekende ruimte voor inhaallessen. Inhaalrecht is daarmee niet van toepassing. Aan de inspanning om alsnog een ander moment binnen het lopende abonnementsduur te vinden, kunnen geen rechten worden ontleend. 

7.2  Opsparen van gemiste lessen en deze opnemen in een nieuw jaar is niet mogelijk.

7.3  Het missen van lessen (vakantie, ziekte of andere redenen) leidt nooit tot restitutie van het betaalde lesgeld.

7.4 Het plannen van een inhaalles is eigen verantwoordelijkheid.

7.5  Als je gemiste les staat ingepland kan deze niet meer verschoven worden. Je hiervoor afmelden betekent dus dat de inhaalles komt te vervallen.

7.6  De in te halen lessen vervallen wanneer je het lidmaatschap hebt opgezegd en er vindt geen restitutie plaats.

7.7  Je gemiste les kun je ook inruilen voor een heerlijke videoles en kan doorgegeven worden aan derden. Dus weet je iemand die je heel blij kunt maken, geef je les cadeau! Om hiermee iemand heel erg te bedanken die je gesteund heeft de afgelopen tijd. Of neem, als de groepsgrootte het toelaat, iemand mee. (je dochter, zoon, vriend(in)/(schoon)moeder/vader en lever een les in. 

En als je merkt dat je toch wel heel veel moet wisselen of ruilen, misschien komt een andere dag/tijdstip je dan beter uit. Laat je het weten? Dan bekijken we samen de mogelijkheden om naar een andere dag te gaan. We denken heel graag met je mee!

8: vakantie van deelnemer

8.1  Zou je je afwezigheid vooraf kunnen melden? zodat eventuele invallers terecht kunnen op de vrijgekomen yogamat van die week of weken. Bedankt!

9: opzeggen

9.1  Wat jammer dat je stopt. Maar je bent natuurlijk vrij om op te zeggen. Voor alle deelnemers geldt een opzegtermijn van 1 maand, ook als je losse lessen volgt, en gaat per de 1ste van de eerstvolgende maand in. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met An & Caatje.

9.2  Het lesgeld kan tussentijds worden verhoogd. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien je het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor je om per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van 1 maand. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

10: lesuitval en vakantie door An & Caatje

10.1  An & Caatje houdt zich het recht om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de les te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering (ziekte, ongeval) gebeuren. Deze les(sen) zullen worden ingehaald, of je kiest ervoor om een online les te ontvangen.

10.2  Vakanties van An & Caatje zijn niet inbegrepen in de betaling en deze lessen hoeven dan ook niet ingehaald te worden.

10.3  De yogastudio is gesloten:

 • 27 december 2021 t/m 9 januari 2022
 • 7 maart t/m 13 maart 2022
 • 9 mei t/m 15 mei 2022
 • 11 juli t/m 17 juli 2022
 • 5 september t/m 25 september 2022
 • 7 november t/m 13 november 2022
 • 26 december 2022 t/m 8 januari 2023

11: wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

An & Caatje behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig te wijzigen.

12: gezondheidsklachten

12.1  Wanneer je na je gratis proefles besloten heeft om door te gaan, ontvang je een formulier waarin je An & Caatje informeert over een blessure, ander ongemak, of zwangerschap, zodat hier rekening mee kan worden gehouden en de yogadocent je aanpassingen aanreikt.

12.2  Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales. Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies. Als vanzelfsprekend wordt met deze (medische) informatie vertrouwelijk omgegaan en niet doorgegeven aan derden of andere partijen.

13: eigen risico en aansprakelijkheid

13.1  Yogastudio An & Caatje verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

13.2  Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Luister goed naar de instructies van de docente en respecteer ten allen tijde je eigen grenzen. An & Caatje kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van je, voor, tijdens of na les ten gevolge van het volgen van de les en/of het gebruik van de locatie van de les, inclusief de toegang en faciliteiten van de locatie.

14: persoonsgegevens

14.1  An & Caatje verzamelt je persoonsgegevens voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. An & Caatje gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht.

14.2  An & Caatje gebruikt de genoemde persoonsgegevens onder meer om je op de hoogte te brengen van activiteiten van An & Caatje, eventuele wijzigingen in het lesrooster en wijzigingen in de algemene voorwaarden. Als je geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van An & Caatje, geef dit dan via een e-mail naar info@anencaatje.nl aan ons door.

14.3  Als je afziet van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder je e-mailadres, is het niet mogelijk voor je om van alle online diensten en producten van An & Caatje gebruik te maken, zoals de nieuwsbrief.

14.4  An & Caatje verstrekt je persoonsgegevens nooit zonder je voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden.

15: toepasselijkheid en geschillen

15.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met An & Caatje betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

15.2  Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door An & Caatje.

15.3  Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van An & Caatje behoudens hogere voorziening.

Voorwaarden vlaaibakworkshops 2021

1: reserveren

1.1 Je kunt een bakworkshop volgen bij An & Caatje door via e-mail, deze website of telefonisch een datum en tijdstip te reserveren. Als je boekt, bijvoorbeeld per gezin of groep, betaal je voor alle aanwezigen. Met andere woorden, iedereen die aanwezig is, heeft betaald en neemt enthousiast deel aan de workshop.

1.2  Het totaalbedrag voor de workshop wordt vooraf per bankrekening overgemaakt naar NL 10 KNAB 0255 3737 59  t.n.v. An & Caatje o.v.v. de workshopdatum en je naam. Mocht betaling per bankrekening niet mogelijk zijn, neem dan even contact op met An & Caatje, dan zoeken we een oplossing.

1.3  Aanmeldingen minimaal 1 dag van tevoren in verband met voorbereidingen.

1.4  Deelname aan een workshop betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2: afmelden, verplaatsen, vervallen

2.1  Afmelden 4 weken of langer voor de geplande workshop kost € 4,95 aan administratiekosten. We verreken dit met het bedrag dat we terugstorten.

2.2  Bij afmelden binnen 4 weken voor de geplande workshop, kun je de workshop overgedragen aan derden. We brengen het volledige bedrag dan in rekening.

2.3  Wil je de workshop verplaatsen? Reserveer dan een nieuwe datum. Houdt rekening met de genoemde annuleringskosten.

2.4  Bij hoge uitzondering (ziekte of onvoorziene omstandigheden) kan de workshop komen te vervallen. Dan krijg je het betaalde bedrag natuurlijk terug.

3: kinderen

3.1  Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de workshop. Per 2 kinderen minimaal 1 volwassene. Graag aangeven bij de reservering

4: besloten workshop

4.1  Als je je opgeeft voor de vlaaibakworkshop, kan deze worden aangevuld (met onbekenden) t/m 10 personen. Het is ook mogelijk om alleen met je gezelschap te zijn. Wanneer je er zeker van wilt zijn dat Bakster Caatje er exclusief voor jullie is, kun je diverse bakworkshops besloten laten plaatsvinden. Datum en duur in overleg. Prijs op aanvraag.

5: persoonsgegevens, toepasselijkheid en geschillen

5.1  Het hierboven genoemde bij punt 14 en 15 van de Yoga voorwaarden, is ook van toepassing op de vlaaibakworkshops.