Onze voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden voor de Hatha Yoga lessen en de vlaaibakworkshops. 

Voorwaarden Yogastudio 2023

1: de overeenkomst

 • Je kunt vrijblijvend 1 gratis proefles volgen. 
 • An & Caatje rekent geen inschrijfkosten.
 • Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt dan voor de eerste maand het aantal losse lessen dat je die maand deelneemt.
 • Je deelname is definitief na overmaking van het lesgeld aan An & Caatje.
 • Wanneer je je hebt aangemeld, ben je in de 1 wekelijkse les (of 2) zeker van een plaats.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

2: maandabonnement en betaling

 • Het lesgeld per maand bedraagt 33,33 voor 1 les per week op een vaste dag.
 • Het vaste maandelijkse abonnementsgeld  is een gemiddeld bedrag van het aantal lessen dat je daadwerkelijk krijgt per jaar. 
 • Waarom moet ik doorbetalen tijdens de zomervakantie?
  We hebben onze tarieven vastgesteld op basis van een gemiddeld maandtarief over alle lesdagen in een jaar. Dit geeft veel duidelijkheid. Elke maand een vast tarief, zodat je niet de ene maand door vakanties of feestdagen een lager bedrag betaald en bij een volledige lesmaand een hoger bedrag.
 • Je betaalt het maandelijkse lesgeld van € 33,33 per maand voorruit en zorgt dat het voor de eerste les van de maand is overgemaakt op NL 10 KNAB 0255 37 37 59 t.n.v. An & Caatje VOF o.v.v. de periode waarvoor de betaling geldt + je naam.  Het is belangrijk dat je je naam vermeldt waarmee je staat ingeschreven.

3: losse les en betaling

 • Een losse les kost € 10,50 per les.
 • Vóór aanvang van de les dien je het bedrag overgemaakt te hebben naar bankrekening: NL 10 KNAB 0255 37 37 59 t.n.v. An & Caatje VOF o.v.v. de dag + je voor en achternaam. 
 • Je kunt stoppen met je maandabonnement en overgaan naar losse lessen met een opzegtermijn van een maand.

4: online videoles en combinatie abonnement

 • Je kunt fysiek deelnemen aan de lessen in de studio en daarnaast kun je ook online lessen thuis volgen. Je kunt kiezen uit:
 • losse online lessen voor € 33,33 per maand. Hiervoor krijg je iedere week een nieuwe les. Je kunt zo vaak als je wilt en wanneer je maar wilt Yoga beoefenen en kiezen uit verschillende meditaties, ademhalingsoefeningen en eindontspanningen.
 • Je kunt ook voor een gunstig combinatie abonnement kiezen: Naast je fysieke les 1 x per week in de Yogastudio, ontvang je ook 1 online videoles per week. Hiervoor heb je 44 lessen per jaar vaste les in de studio à € 9,75 en 44 digitale videolessen per jaar á € 7,00. Deze fijne combinatie kost € 59,00 per maand.

5: afmelden

 • Ben je zelf verhinderd voor de avondles, dan laat je dit uiterlijk 6 uur van tevoren  per mail weten . Voor de afmelding van de ochtendgroep meld je je de avond van tevoren af voor 20.00 uur. Zo kan er ruimte gegeven worden voor mensen die een gemiste les inhalen.
 • Dit is van toepassing op zowel een vast abonnement als de losse lessen. Zonder (op tijd) afmelden vervalt je les en heb je geen recht op het inhalen van deze les.
 • een te laat afgemelde les wordt in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn een les. Dit is ook van toepassing op de losse lessen.

 6: gemiste en vervallen lessen

Wellicht is er een acute situatie waardoor je niet naar je geplande les kunt komen.

 • een op tijd afgemelde les kan, als er plaats is, op een ander moment binnen de geldigheidsduur van het maandabonnement worden ingehaald. Wanneer hier geen mogelijk voor is, komt de gemiste les te vervallen. 
 • Inhalen is een service, geen recht.
 • Opsparen van gemiste lessen en deze opnemen in een nieuw jaar is niet mogelijk.
 • Het missen van lessen (vakantie, ziekte of andere redenen) leidt nooit tot restitutie van het betaalde lesgeld.
 • Het plannen van een inhaalles is eigen verantwoordelijkheid.
 • Als je gemiste les staat ingepland kan deze niet meer verschoven worden. Je hiervoor afmelden betekent dus dat de inhaalles komt te vervallen.
 • Je gemiste les kun je altijd inruilen voor een heerlijke online Yogales .

7: vakantie van deelnemer

 • Zou je je afwezigheid vooraf kunnen melden? zodat eventuele invallers terecht kunnen op de vrijgekomen yogamat Bedankt!

8: opzeggen

 • Opzegging van het maandabonnement dient per mail te gebeuren.
 • Het opzegtermijn bedraagt voor alle deelnemers de resterende maand van opzegging plus 1 volle kalendermaand.
 • Denk je eraan je automatische overboeking stop te zetten?
 • Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. 
 • Waarom kan ik niet mijn abonnement tijdelijk stop zetten?
  We krijgen een enkele keer een verzoek om vanwege afwezigheid of andere activiteiten tijdens de volledige zomervakantie op te zeggen. Dit is niet mogelijk. Wie bieden je ter compensatie aan dat je als Abonnementhouder zelfs je gemiste lessen van je zomervakantie in juli en/of augustus kunt inhalen in oktober en november. Mits tevoren aangegeven en indien er plaats is. De zomersluiting kan niet gecompenseerd worden en is al verrekend in de maandcontributieprijs.

9: lesuitval en vakantie door An & Caatje

 • An & Caatje houdt zich het recht om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de les te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering (ziekte, ongeval) gebeuren. Deze les(sen) zullen worden ingehaald, of je kiest ervoor om een online les te ontvangen.
 • Vakanties van An & Caatje zijn niet inbegrepen in de betaling en deze lessen hoeven dan ook niet ingehaald te worden.
 • De yogastudio is gesloten:
 • 1 mei t/m 10 mei 2023
 • 3 juli t/m 5 juli 2023
 • 31 juli t/m 2 augustus 2023
 • 4 september t/m 20 september 2023
 • 6 november t/m 8 november 2023
 • 25 december 2023 t/m 3 januari 2024

10: wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

An & Caatje behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig te wijzigen.

 • Het lesgeld kan tussentijds worden verhoogd. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien je het met deze verhoging niet eens bent, bestaat de mogelijkheid voor je om per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van 1 maand. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

11: gezondheidsklachten

 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales. Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies. Als vanzelfsprekend wordt met deze (medische) informatie vertrouwelijk omgegaan en niet doorgegeven aan derden of andere partijen.

12: eigen risico en aansprakelijkheid

 • Yogastudio An & Caatje verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Luister goed naar de instructies van de docente en respecteer ten allen tijde je eigen grenzen. An & Caatje kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van je, voor, tijdens of na les ten gevolge van het volgen van de les en/of het gebruik van de locatie van de les, inclusief de toegang en faciliteiten van de locatie.

13: persoonsgegevens

 • An & Caatje verzamelt je persoonsgegevens voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. An & Caatje gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht.
 • An & Caatje gebruikt de genoemde persoonsgegevens onder meer om je op de hoogte te brengen van activiteiten van An & Caatje, eventuele wijzigingen in het lesrooster en wijzigingen in de algemene voorwaarden. Als je geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van An & Caatje, geef dit dan via een e-mail naar info@anencaatje.nl aan ons door.
 • An & Caatje verstrekt je persoonsgegevens nooit zonder je voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden.

14: toepasselijkheid en geschillen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met An & Caatje betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 • Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door An & Caatje.
 • Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van An & Caatje behoudens hogere voorziening.

Voorwaarden vlaaibakworkshops 2023

1: reserveren

Wat leuk dat je komt bakken!

 • Je kunt een bakworkshop volgen bij An & Caatje door via e-mail, deze website of telefonisch een datum en tijdstip te reserveren. Als je boekt, bijvoorbeeld per gezin of groep, betaal je voor alle aanwezigen. Met andere woorden, iedereen die aanwezig is, heeft betaald en neemt enthousiast deel aan de workshop.
 • Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail dat je workshop doorgaat en hierin staat hoe je de workshop mag betalen. 
 • Meldt je je minimaal 1 dag van tevoren aan? In verband met de voorbereidingen.
 • Deelname aan een workshop betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2: afmelden of verplaatsen door de deelnemer

Je hebt een workshop geboekt en betaald, maar je kunt toch niet komen? Wat jammer.

 • Maar je geplande workshop kan doorgegeven worden aan derden. Dus weet je iemand die je heel blij kunt maken, geef je workshop cadeau! 
 • Wanneer je je binnen 4 weken afmeld voor je geplande workshop, krijg je een digitale cadeaubon voor de volledig betaalde workshop bedrag die 12 maanden geldig is. 
 • Afmelden 4 weken of langer voor de geplande workshop kan kosteloos.

3: afmelden door An & Caatje

Je hebt een workshop geboekt en betaald, maar de Bakster kan niet bakken? 

 • Bij hoge uitzondering (door ziekte of onvoorziene omstandigheden) kan de workshop komen te vervallen. Dan krijg je het hele betaalde bedrag natuurlijk terug.

3: kinderen

 • Geef je door bij de reservering of kinderen komen bakken? Ze zijn vanaf 6 jaar van harte welkom om deel te nemen aan de workshop.
 • Per 2 kinderen minimaal 1 volwassene erbij. 
 • We hebben geen babyopvang of babyvoorzieningen.

4: vrijgezellenfeest / personeelsuitje / besloten workshop?

 • Wanneer je er zeker van wilt zijn dat Bakster Caatje er speciaal voor jullie is en er geen andere mensen aansluiten. Kun je de bakworkshop besloten laten plaatsvinden, vraag vooral naar de mogelijkheden. 

5: persoonsgegevens, toepasselijkheid en geschillen

 • Het hierboven genoemde van de Yoga voorwaarden, is ook van toepassing op de vlaaibakworkshops.